Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.spzoz-lysomice.pl

Treść strony

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, po wcześniejszym sprawdzeniu dokument tożsamości pacjenta / jego przedstawiciela ustawowego / osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji.
 3. Po śmierci pacjenta dokumentację medyczną udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także po śmierci pacjenta osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 4. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również uprawnionym podmiotom:
  Podmiotami uprawnionymi zgodnie z ustawą „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” są:
  • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych),
  • organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru),
  • wojewodowie, konsultanci krajowi w ochronie zdrowia, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, organy samorządów zawodów medycznych, medyczne towarzystwa naukowe, uczelnie medyczne, instytucje badawcze, specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny (w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia),
  • upoważnione przez podmiot tworzący, (o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru,
  • minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem),
  • uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje (jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek),
  • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem),
  • podmioty prowadzące rejestry usług medycznych (w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów),
  • zakłady ubezpieczeń (za zgodą pacjenta),
  • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowe komisje lekarskie oraz komisje lekarskie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległe Szefom właściwych Agencji,
  • osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości (w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia),
  • wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (w zakresie prowadzonego postępowania),
  • spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • osoby wykonujące czynności kontrolne tj. instytucje badawcze, inne jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia (w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia),
  • członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań),
  • szkoły wyższe lub jednostki badawczo-rozwojowe do wykorzystania dla celów naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 5. Dokumentacja medyczna może być udostępniana w następujący sposób:
  • Do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej,z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  • Poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, a także gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • Na informatycznym nośniku danych (dotyczy badań rtg);
  • Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 6. W celu uzyskania wglądu, wyciągu, wydruku, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa wniosek dotyczący w/w czynności. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MPS. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany paragon.
 8. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w poniższych przypadkach:
  • po złożeniu pisemnego wniosku/oświadczenia przez osobę ubiegającą się o świadczenie pieniężne z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego,
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • za udostępnienie po raz pierwszy kopii dokumentacji medycznej na wniosek osoby, której dane dotyczą (pacjenta).
 9. Kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest w dniach i godzinach pracy przychodni. Wnioski o wydanie kopii dokumentacji medycznej złożone w godzinach popołudniowych realizowane są następnego dnia roboczego.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Sumara
  data publikacji: 2021-06-16 22:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2602
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-16 22:06:03